SAMORZĄDNOŚĆ UCZNIÓW…

       W każdej szkole działa aktywnie lub mniej aktywnie samorząd uczniowski. W naszych szkołach samorządy działają bardzo aktywnie podejmując szereg działań. Chcąc podzielić się swoimi doświadczeniami i pomysłami przyjęliśmy zaproszenie od opiekuna i członków SU Szkoły Podstawowej w Łopuchowie na spotkanie pt. ?Samorządność uczniów ? wymiana doświadczeń i pomysłów?. Spotkanie odbyło się 30 kwietnia 2014r. o godz. 11:00. Po powitaniu wszystkich zebranych przez Panią Magdalenę Leszczyńską, głos zabrała Pani Małgorzata Lewicz, dyrektor szkoły, która przedstawiła istotę samorządności szkolnej i jej ważności w życiu szkoły.  Następnie każda szkoła zaprezentowała w formie prezentacji multimedialnej swoje sukcesy i dokonania. Po prezentacjach opiekunowie i uczniowie podzielili się doświadczeniami i problemami, z jakimi borykają się w swoich szkołach. Po wzajemnym zapoznaniu się uczestników, grupa zajęła się omówieniem szczegółowych kompetencji organu, tworząc plakat pod hasłem ?Wymarzony samorząd uczniowski jest?. Stworzyło to przestrzeń do dyskusji o sposobach realizacji posiadanych praw, ich skuteczności i adekwatności. Wymienione bariery, ograniczenia i problemy stały się podstawą do dalszej dyskusji. We wspólnej rozmowie uczestnicy szukali rozwiązań, które umożliwiłyby wyeliminowanie wskazanych trudności. Podsumowaniem dyskusji był wniosek, że nie może być mowy o samorządności tam, gdzie stosunki uczeń ? nauczyciel nie są oparte na zasadzie partnerstwa, współpracy i współdziałania. Dopóki wszelkie decyzje i oceny należeć będą w szkole do dyrektora, nauczycieli i opiekunów organizacji, nie może być mowy o samorządności uczniowskiej. O samorządności bowiem nie decyduje fakt istnienia takich czy innych organów samorządowych, lecz właśnie określona forma zbiorowego działania uczniów. Podczas spotkania poruszono także aspekt ważności roli opiekuna samorządu, gdyż bez przesady można stwierdzić, że  trafny wybór opiekuna rzutuje na całokształt stosunków panujących w szkole. To od podejścia, zaangażowania, włożonego serca opiekuna samorządu zależy jak funkcjonuje dana szkoła, ile się w niej dzieje, jakie postawy prezentują uczniowie. Celem pracy opiekuna z samorządem powinno być nauczenie uczniów decydowania o sprawach społecznych. Współudział młodzieży w podejmowaniu decyzji nie może dotyczyć jednak spraw mało ważnych. Wychowawczy walor samorządności będzie tym większy, im bardziej doniosłe sprawy należeć będą do kompetencji uczniów. Nauczyciele i wychowawcy, opiekunowie samorządów, dyrektorzy szkół powinni dostrzegać w szkole te wszystkie sprawy, które z powodzeniem mogłaby załatwiać młodzież i w miarę nabywania doświadczeń poszerzać zakres tych spraw. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej, twórczej atmosferze. Po raz pierwszy członkowie samorządów mieli możliwość porozmawiać bezpośrednio z przedstawicielami sąsiadujących szkół, wymienić się doświadczeniami i pomysłami. Spotkanie stworzyło warunki do wzmocnienia takich wartości jak: rzetelność, odpowiedzialność, aktywność, pracowitość, wytrwałość, dążenie do zrealizowania postawionych sobie celów, kreowanie pozytywnego własnego wizerunku oraz dbania o dobre imię szkoły. Uczniowie i opiekunowie ustalili, że tego typu spotkania będziemy organizować cyklicznie.

Joanna Tomczak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *