REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA

Załącznik nr 1

        do Uchwały  nr 3/2012

                      Zarządu Stowarzyszenia

              Edukacyjnego Tęcza

z dnia 04.01.2012r.

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W JABŁKOWIE    NA ROK SZKOLNY 2012/2013

Podstawa prawna:

1.Rozporządzenie MEN ?W sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.? (Dz.U. z 2001 Nr 61 poz. 624).

2.Rozporządzenie MEN ?W sprawie warunków i trybu przyjmowania  uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych? z dnia 20 lutego 2004 r.(Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232).

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

2572).

4. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Edukacyjnego Tęcza Nr 3/2012 z dnia 04 stycznia 2012roku.

5.Statut Przedszkola Publicznego w Jabłkowie (rozdz. VI, §25)

Rekrutacja dzieci do Przedszkola Publicznego w Jabłkowie odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności:

a/ przy przyjmowaniu do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są:

    – dzieci w wieku 6 i 5 lat odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie –      

przedszkolne b/w następnej kolejności będą brane pod uwagę następujące kryteria:    

   – dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,                                               

   –   dzieci matek lub ojców , wobec których orzeczono znaczny lub  umiarkowany     stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do  pracy oraz    niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie  odrębnych przepisów,                       

   –   dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych,                                                             

   –   dzieci ze wskazaniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,           

   –   dzieci obojga rodziców pracujących,                                                                                   

   –   dzieci, które uczęszczały do przedszkola dotychczas i ich rodzeństwo,                                

   –   dzieci obcokrajowców na podobnych zasadach jak wszystkie inne,

Na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) dzieci zamieszkałe poza obwodem przedszkola, przyjmuje się, w przypadku gdy przedszkole dysponuje wolnymi miejscami. 

c/ jeżeli liczba zgłoszonych dzieci do przedszkola nie przekracza liczby miejsc, przyjęć dokonuje dyrektor,

d/ w sytuacji gdy liczba zgłoszeń przekracza liczbę miejsc o przyjęciu decyduje komisja powołana przez dyrektora przedszkola.

W przypadku wątpliwości co do kolejności przyjęć dyrektor lub powołana przez niego komisja może poprosić rodziców dzieci o dodatkowe poświadczenie złożonych danych.

d/ rodzice starający się o przyjęcie dziecka do przedszkola powinni złożyć w sekretariacie prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka.

e/ rekrutacja dzieci prowadzona jest wg następującego harmonogramu:

Od 15.03 do 30.04 ? wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszenia dziecka do przedszkola,

Od 04.05 do 15.05 ? kwalifikacja dzieci do przedszkola dokonywana przez dyrektora lub komisję,

Od 15.05 do 30.05 ? przekazywanie informacji o przyjęciu bądź nie przyjęciu dziecka do przedszkola zainteresowanym rodzicom, opiekunom,

Harmonogram rekrutacji może być zmieniony w zależności od zaistniałych okoliczności.

Od 01 czerwca 2012r. do 30 czerwca 2012r. ogłoszenie wyników, wywieszenie list przyjęć (podanie do publicznej wiadomości nazwisk dzieci przyjętych do przedszkola) i informacji o terminie składania podań o ponowne rozpatrzenie sprawy. Na wniosek rodziców ponownego rozpatrzenia dokona komisja powołana przez dyrektora.

                                                                                                         

                                                                                                                                                   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *