Pasowanie na ucznia…

Tradycją naszej szkoły jest, że najmłodsi uczniowie w październiku przeżywają swoją pierwszą ważną uroczystość jaką jest pasowanie na ucznia pierwszej klasy. Pierwsze 1,5 miesiąca to czas na poznanie szkoły, jej zwyczajów, zdobycia nowych wiadomości i umiejętności. Wszystkie te działania mają przygotować dzieci do wielkiego wydarzenia – ślubowania.

Ten szcze­gólny dzień odbył się 13 paździer­nika 2022 roku w Szkole Pod­sta­wo­wej w Jabłkowie. Pierw­szo­kla­si­ści w obec­no­ści swo­ich naj­bliż­szych zaprezentowali przygotowany występ. Dzieci musiały wyka­zać się wie­dzą i umie­jęt­no­ściami, aby zasłu­żyć na paso­wa­nie. Recytowały wier­sze, śpie­wały pio­senki, tań­czyły, udzie­lały odpo­wie­dzi na pyta­nia. Wszyst­kie dzieci udo­wod­niły, że znają swoją Ojczy­znę i są gotowe do zdo­by­wa­nia świata. Pani dyrektor i zgro­ma­dzona publicz­ność bez waha­nia zde­cy­do­wała, że maluchy świet­nie zdały egza­min i mogą przy­stą­pić do aktu ślu­bo­wa­nia. Pierw­szo­kla­si­ści ślu­bo­wali być dobrym i uczci­wym, sza­no­wać rodzi­ców i nauczy­cieli, uczyć się tego, co piękne i mądre oraz kochać i czcić swoją Ojczy­znę. Następ­nie pani dyrek­tor Sławomira Kędziora doko­nała aktu paso­wa­nia każ­dego pierw­szaka na ucznia Szkoły Pod­sta­wo­wej w Jabłkowie. Wielką kredką, jak czarodziejską różdżką dotykała ramion swoich podopiecznych. Małym boha­te­rom zostały wrę­czone pamiąt­kowe dyplomy, rożki obfi­to­ści oraz upominki od dyrekcji szkoły i uczniów klasy II i III. Po ofi­cjal­nej czę­ści ucznio­wie z rodzi­cami  udali się do klasy na słodki poczę­stu­nek.

Wszyst­kim pierw­szo­kla­si­stom życzymy, aby ten dzień pozo­stał w ich pamięci jako wiel­kie prze­ży­cie i nie­za­po­mniana, rado­sna chwila.

Poprzedni

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *