Zasady obowiązujące podczas zajęć kółka tanecznego…

             1. Uczestnicy zajęć są zobowiązani przekazać prowadzącej udzieloną pisemnie zgodę na uczestnictwo w zajęciach od rodzica/opiekuna prawnego z oświadczeniem o braku przeciwwskazań lekarskich do udziału w kółku tanecznym.
2. W zajęciach kółka tanecznego mogą brać udział uczniowie, którzy:
 charakteryzują się dobrym stanem zdrowia i nie mają przeciwwskazań lekarskich do uczestnictwa w zajęciach tanecznych,
 posiadają strój sportowy i obuwie zmienne, noszenie biżuterii i ozdób podczas zajęć jest wzbronione,
 podporządkowują się poleceniom wydawanym przez prowadzącą zajęcia,
 przestrzegają regulaminu korzystania z obiektów szkoły,
 respektują zasady zachowania się w szkole,
 przestrzegają zasad współżycia społecznego i norm moralnych, a w szczególności:
 uczęszczają na zajęcia systematycznie,
 nie spóźniają się,
 wywiązują się z powierzonych zadań i pełnionych funkcji,
 podczas zajęć sportowych stwarzają koleżeńską, sportową atmosferę, przestrzegają zasady kultury współżycia w grupie,
 przestrzegają zasady fair play.

Joanna Tomczak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *