REGULAMIN KONKURSU MUZYCZNEGO ŚWIĄTECZNE KOLĘDOWANIE…

1)      Nazwa konkursu: Konkurs muzyczny pt. Świąteczne kolędowanie

2)      Organizatorem konkursu jest Przedszkole Publiczne Tęczowa Łąka w Jabłkowie, osoby odpowiedzialne: Agnieszka Kokowska, Paulina Nowak

CELE KONKURSU:

 • uwrażliwianie najmłodszych na piękno polskiej kolędy;
 • rozwijanie zdolności wokalnych dzieci;
 • rozwijanie umiejętności poprawnej wymowy, właściwej modulacji głosu, jego siły;
 • prezentacja umiejętności przedszkolaków;
 • próba pokonania nieśmiałości dzieci poprzez publiczny występ;
 • pobudzanie dzieci i rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola;
 • integrowanie środowisk przedszkolnych.

REGULAMIN  KONKURSU:

1)      Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych.

2)      Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

 • dzieci w wieku 3-4-lata
 • dzieci w wieku 5-6-lat

3)      Konkurs składa się z II etapów:

 • I etap – jest to etap wewnętrzny w placówkach (przeprowadzają wychowawcy grup). Do dnia 05 grudnia 2014 r. należy zgłosić reprezentantów konkursu z danej placówki (maksymalnie dwie osoby z danej kategorii wiekowej)
 • Zgłoszeń należy dokonać na załączonej karcie zgłoszenia (załącznik nr 1) na adres:  przedszkole@stowarzyszenietecza.pl lub listownie na adres: Przedszkole Publiczne Tęczowa Łąka w Jabłkowie, Jabłkowo 16; 62-285 Popowo Kościelne 
 • II etap – odbywa się u organizatora, czyli w Przedszkolu Publicznym Tęczowa Łąka w Jabłkowie dnia 12 grudnia 2014 r. o godzinie 10:00. Etap ten obejmuje wyłonienie zwycięzców z wszystkich przedszkoli biorących udział w konkursie w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci 3-4-letnich oraz dzieci 5-6-letnich

4)      Każdy uczestnik konkursu prezentuje jedną dowolną kolędę w występie solowym.

5)      Organizator dopuszcza dowolność w wyborze akompaniamentu muzycznego (podkład z płyty CD, instrumenty muzyczne, występ a-capella).

6)      Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający.

7)      Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przestrzegania limitu czasowego prezentacji – maksymalnie 5 minut. Jego przekroczenie może skutkować przerwaniem występu.

8)      Kolejność prezentacji konkursowych ustala organizator.

9)      Uczestników konkursu będzie oceniała Komisja Konkursowa.

10)  Organizator powołuje Komisję Konkursową, która oceniać będzie: walory głosowe, muzykalność, sposób aranżacji oraz ogólny wyraz artystyczny

11)  Komisja Konkursowa przyzna 6 nagród (3 miejsca w kategorii dzieci 3-4- letnich oraz 3 miejsca w kategorii dzieci 5-6-letnich). Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie oraz drobny upominek.

12)  Decyzje Komisji Konkursowej są niepodważalne, ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

13)  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność.

14)  Przypadki nie objęte niniejszym regulaminem, oraz ewentualne kwestie sporne, rozstrzygać będzie Organizator.

15)  Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać na stronie internetowej przedszkola:  www.stowarzyszenietecza.pl lub pod numerem telefonu: 607 706 099

16)  Koszty związane z udziałem w konkursie pokrywają sami uczestnicy lub placówki delegujące.

17)  Organizator nie zapewnia dojazdu  na II etap konkursu do Przedszkola Publicznego Tęczowa Łąka w Jabłkowie – dojazd uczestników we własnym zakresie.

ZAPRASZAMY

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *