I Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas III szkoły podstawowej…

            W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa w Jabłkowie po raz pierwszy zaprosiła uczniów klas III szkoły podstawowej do udziału w I Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym. Koordynatorem konkursu była pani Joanna Tomczak, za wybór i przygotowanie tekstów dyktand odpowiedzialna była pani Anita Czechowska. Tekst dyktanda etapu III opracowała pani Elżbieta Drygas, pedagog, współzałożycielka autorskiej szkoły Łejery w Poznaniu. Organizatorki wspomagane były przez panie: Justynę Graczyk, Grażynę Mazurek, Małgorzatę Hinc i Ewę Mikołajczak. Konkurs był trzyetapowy. Na wszystkich etapach miał formę dyktanda. Maksymalnie, w każdym etapie, uczestnik mógł zdobyć 100 punktów. Celem konkursu było:

 Syntetyzowanie i porządkowanie wiadomości i umiejętności ortograficznych uczniów nabytych w cyklu trzyletniego nauczania.
 Uświadomienie dzieciom aktualnego poziomu ich osiągnięć w zakresie poprawności ortograficznej.
 Kształcenie czujności i spostrzegawczości ortograficznej.
 Stymulowanie aktywności emocjonalnej uczniów i wzbudzanie pozytywnej motywacji do uczenia się ortografii.
 Oswajanie dzieci z samodzielnym radzeniem sobie w sytuacjach trudnych (konkurs).
 Wdrażanie do respektowania zasad zdrowej rywalizacji.

Etap pierwszy i drugi uczniowie pisali na terenie swoich szkół. Teksty dyktand zostały przesłane przez organizatorów do zgłoszonych szkół w dniach określonych w terminarzu. Za organizację pierwszego i drugiego etapu konkursu odpowiadali nauczyciele zgłaszający uczniów. Zadaniem komisji szkolnych było wyłonienie maksymalnie trzech uczniów, którzy w eliminacjach osiągnęli najlepsze wyniki. Po II etapie, na podstawie nadesłanych protokołów, organizatorzy konkursu zgodnie z regulaminem, wyłonili 9 uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki w I i II etapie. Ci uczniowie wzięli udział w Finale I Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego klas III. Po wnikliwym sprawdzeniu wszystkich prac komisja nie przyznała tytułu Mistrza Ortografii, ale wyłoniła najlepsze prace i przyznała odpowiednio:

I miejsce – Michał Gruszka, Szkoła Podstawowa w Jabłkowie filia Rejowiec – 96 pkt.
II miejsce – Mateusz Wojewoda, Szkoła Podstawowa w Popowie Kościelnym – 93 pkt.
III miejsce – Agata Nowicka, Szkoła Podstawowa w Jabłkowie filia Rejowiec – 90 pkt.

Ponadto wyróżnieni zostali: Zofia Grzechowiak, Miłosz Zaborowicz, Oliwia Woźniak, Maksymilian Klimczak, Kornelia Bulińska i Zuzanna Marks. Laureaci oraz wyróżnieni otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.
Konkurs wzbudził duże zainteresowanie i wyzwolił wiele emocji zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli. Przygotowanie do konkursu wymagało od nich systematycznej i wytrwałej pracy, która w finale przyniosła znakomite rezultaty i pozwoliła na odniesie sukcesu. Taka forma pracy nad poprawnością ortograficzną uczniów to nie tylko ćwiczenia, czasami uciążliwe, ale również wspaniała zabawa, umożliwiająca sprawdzenie swoich umiejętności i możliwości, kształtująca w uczniach współzawodnictwo, a także pozwalająca na nawiązanie współpracy między szkołami i nauczycielami.

Joanna Tomczak

Dyktand I etap 2016. pdf – OTWÓRZ

Dyktand II etap 2016. pdf – OTWÓRZ

Dyktand III etap 2016. pdf – OTWÓRZ

Wyniki. pdf – OTWÓRZ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *